08Th1

Chuyển đổi công cụ front-end từ browserify sang webpack

Xin chào các bạn tôi là Yuji Suzuki của đội Technical Promotion. Pixta thường sử dụng Ruby on Rails (dưới đây gọi tắt là Rails) như framework chính để phát triển application. Gần đây, chúng tôi đã chuyển đổi công cụ xây dựng tool xung quanh Javascript từ browserify sang webpack. Trong bài viết này, […]